Pliki cookies
Ta witryna używa plików cookies, by ułatwić korzystanie z niej.
Jeœli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglšdarki.
polski / english / deutsch
Probit
oferta dla przedsiębiorstw
oferta dla sfery budżetowej
oferta dla spółdzielni mieszkaniowych i zarządców nieruchomości
PROBIT - finanse
PROBIT- kadry i płace
PROBIT - logistyka
referencje
zapytaj nas
Systemy dla farmacji

Finanse

Księgowość

Księgowość rejestrowa

Program służy do prowadzenia księgowości ogólnej i obsługuje wszystkie operacje księgowe, w tym wielowalutowe i w EURO. Posiada następujące rejestry: Kasa, Bank, Należności, Zobowiązania oraz Pozostałe Operacje. W obrębie każdego rejestru umożliwia prowadzenie dowolnej ilości raportów. Pozwala księgować do dowolnego okresu, bez zamykania poprzednich oraz pracować jednocześnie w dwóch latach obrachunkowych. Wykonuje automatycznie operacje przeszacowania walut, zamknięcia roku i przeniesienia bilansu zamknięcia na bilans otwarcia. Obsługuje niekalendarzowy rok obrachunkowy.

Plan kont

System umożliwia prowadzenie równoległe dwóch planów kont - jednego zgodnego z wymogami polskich przepisów i drugiego w dowolnym języku dla potrzeb kontrahenta zagranicznego. Dostarczany jest z wzorcowym planem kont. Plan ten może zostać przez Użytkownika zmodyfikowany, tak by był zgodny z Zakładowym Planem Kont. Kartoteka kont księgowych pozwala na przeglądanie i drukowanie wszystkich transakcji, w których uczestniczyło dane konto z uwzględnieniem kont korespondujących.

Rozliczenia Wspólnot Mieszkaniowych

Bardzo istotną cechą pakietu przeznaczonego dla zarządców wspólnot mieszkaniowych jest występowanie dodatkowego, niezależnego od planu kont, układu analitycznego w postaci kartoteki wspólnot mieszkaniowych. Dzięki temu, na etapie wprowadzania transakcji, możliwe jest określenie właściciela dokumentu ? wspólnoty mieszkaniowej. W ten sposób system ewidencjonuje, z dokładnością do pojedynczej wspólnoty, koszty oraz przychody z tytułu naliczeń. Dane wprowadzane są przez użytkowników w poszczególnych modułach pakietu ? koszty w module FK, Media/Koszty, zaś naliczenia i wpłaty w module Czynsze. Następnie informacje te przedstawiane są w postaci rozliczeń wspólnot mieszkaniowych w formie dowolnie konfigurowalnych raportów i zestawień. Dla wspólnot mieszkaniowych będących płatnikami podatku VAT program automatycznie przygotowuje deklarację VAT 7.

Transakcje międzynarodowe

Istnieje możliwość ewidencjonowania i rozliczania zarówno transakcji z podmiotami z krajów nie należących do Wspólnoty Europejskiej (import i eksport), jak i transakcji dokonywanych w ramach Wspólnoty Europejskiej (wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów). Program obsługuje wewnątrzwspólnotowe rozrachunki, rejestry VAT, tworzy deklaracje dotyczące transakcji wewnątrzwspólnotowych VAT UE.

Należności, Zobowiązania, Rozrachunki z Pracownikami

Program umożliwia automatyczną dekretację rozrachunków wg zdefiniowanych schematów. Rozrachunki rejestrowane są w czasie rzeczywistym, w dowolnej walucie, z podziałem na dostawców, odbiorców, pracowników i inne grupy zgodnie z Zakładowym Planem Kont. System umożliwia rejestrację rozrachunku przed akceptacją do dekretacji. Wykonuje również analizę struktury czasowej należności oraz zobowiązań. Wspomaga windykację należności. Udostępnia wydruk wezwań do zapłaty oraz potwierdzeń sald. Umożliwia naliczenie odsetek za nieterminowe zapłaty oraz informacyjne naliczenie dla dowolnych należności i zobowiązań.

Zarządzanie płatnościami

Przy wykorzystaniu mechanizmu blokowania płatności oraz wprowadzania priorytetów dla wybranych faktur lub kontrahentów system wspomaga podejmowanie decyzji dotyczących wyboru zobowiązań wg pilności, niezależnie od terminów płatności. Program drukuje przelewy bankowe na standardowych drukach akceptowanych przez wszystkie banki. Umożliwia automatyczne przeniesienie opisów i numerów faktur wraz z kwotami na przelew, a następnie przy wprowadzaniu wyciągu bankowego rozlicza zobowiązanie. Współpracuje z bankowymi systemami obsługującymi elektroniczne przelewy. W wersji technologicznej JPROBIT obsługuje automatyczny Import Wyciągów Bankowych.

Koszty i przychody

Ewidencja kosztów i przychodów

System umożliwia szczegółową ewidencję kosztów i przychodów. Dzięki uzupełnieniu Zakładowego Planu Kont o katalog jednostek kosztowo-przychodowych, system umożliwia ewidencję kosztów i przychodów według miejsc ich powstawania. Dzięki temu w łatwy sposób można otrzymać analizę rentowności poszczególnych działów przedsiębiorstwa, filii, budów, zleceń itp. Automatyzację rozliczania kosztów oraz księgowań równoległych na różnych zespołach kont uzyskuje się dzięki powiązaniu jednostek z kontami księgowymi. Umożliwia to szczegółowe rozksięgowanie kosztów podczas dekretacji dokumentu przypisując mu Miejsce Powstawania Kosztu. Mechanizm jednostek kosztowo-przychodowych może w znacznym stopniu wpłynąć na zmniejszenie ilości kont księgowych.

Rozliczanie Kosztów

Zaksięgowane koszty mogą podlegać różnym rozliczeniom. Zarówno tworzenie definicji rozliczania, jak i samo rozliczenie wykonywane jest podobnie jak w sposób tradycyjny, przy użyciu arkusza. Arkusze tworzone są według raz zdefiniowanego wzorca. Przy każdym arkuszu istnieje możliwość modyfikacji wzorca. Każdy arkusz można rozbić na poszczególne "kroki", co ułatwia kontrolę. Wykorzystanie mechanizmu podziału kosztów na jednostki, umożliwia rozliczanie i kalkulację kosztów z ograniczeniem ilości niezbędnych kont zespołu piątego. Możliwość zastosowania definiowalnych formuł w miejsce wpisywanych każdorazowo stałych kwot lub współczynników zwiększa automatyzację pracy.

Analiza Wyników

Na kartotece jednostki system umożliwia przeglądanie wszystkich transakcji kosztowych lub przychodowych, w których dana jednostka uczestniczyła. Drukuje zestawienie kosztów i przychodów z podziałem na ich miejsca powstawania za dowolny okres.