• Zapraszamy na cykl Regionalnych Spotkań Zarządców Nieruchomości!

  • Jednolity Plik Kontrolny - oprogramowanie Probit przygotuje JPK

  • Zapraszamy na bezpłatne prezentacje oprogramowania PROBIT

  • 25 lat na rynku twórców oprogramowania

Finanse i Księgowość

Księgowość rejestrowa

Program służy do prowadzenia księgowości i obsługuje wszystkie operacje księgowe, w tym wielowalutowe. Posiada rejestry: Kasa, Bank, Należności, Zobowiązania, Rozrachunki Osobowe oraz Pozostałe Operacje. W obrębie każdego rejestru umożliwia prowadzenie dowolnej ilości raportów. Pozwala księgować do dowolnego okresu, bez zamykania poprzednich oraz pracować jednocześnie w dwóch latach obrachunkowych. Wykonuje automatycznie operacje przeszacowania walut, zamknięcia roku i przeniesienia bilansu zamknięcia na bilans otwarcia.

Transakcje międzynarodowe

Istnieje możliwość ewidencjonowania i rozliczania zarówno transakcji z podmiotami z krajów nie należących do Wspólnoty Europejskiej (import i eksport), jak i transakcji dokonywanych w ramach Wspólnoty Europejskiej  (wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów). Program obsługuje wewnątrzwspólnotowe rozrachunki, rejestry VAT, tworzy deklaracje dotyczące transakcji wewnątrzwspólnotowych VAT UE.

Plan kont

System dostarczany jest z wzorcowym planem kont, który może zostać łatwo zmodyfikowany. Na kartotece konta księgowego pozwala na przeglądanie i drukowanie wszystkich transakcji, w których dane konto uczestniczyło wraz z kontami korespondującymi oraz podaje jego aktualne saldo.

Należności, zobowiązania, rozrachunki z pracownikami

Program umożliwia automatyczną dekretację rozrachunków wg zdefiniowanych schematów. Rozrachunki rejestrowane są w czasie rzeczywistym, w dowolnej walucie, z podziałem na dostawców, odbiorców, pracowników i inne grupy zgodnie z Zakładowym Planem Kont. System umożliwia rejestrację rozrachunku przed akceptacją do dekretacji. Wykonuje również analizę struktury czasowej należności oraz zobowiązań. Wspomaga windykację należności. Udostępnia wydruk wezwań do zapłaty oraz potwierdzeń sald. Umożliwia naliczenie odsetek za nieterminowe zapłaty oraz informacyjne naliczenie dla dowolnych należności i zobowiązań.

Zarządzanie płatnościami, elektroniczna bankowość

Przy wykorzystaniu mechanizmu blokowania płatności oraz wprowadzania priorytetów dla wybranych faktur lub kontrahentów system wspomaga podejmowanie decyzji dotyczących wyboru zobowiązań wg pilności, niezależnie od terminów płatności. Program drukuje przelewy bankowe na standardowych drukach akceptowanych przez wszystkie banki. Umożliwia automatyczne przeniesienie opisów i numerów faktur wraz z kwotami na przelew, a następnie przy wprowadzaniu wyciągu bankowego rozlicza zobowiązanie. Współpracuje z bankowymi systemami obsługującymi elektroniczne przelewy.

Ewidencja kosztów i przychodów

System umożliwia szczegółową ewidencję kosztów i przychodów. Dzięki uzupełnieniu Zakładowego Planu Kont o katalog jednostek kosztowo-przychodowych (przekroje) system umożliwia ewidencję kosztów i przychodów według miejsc ich powstawania. Dzięki temu w łatwy sposób można otrzymać analizę rentowności poszczególnych działów przedsiębiorstwa, filii, budów, zleceń itp. Automatyzację rozliczania kosztów oraz księgowań równoległych na różnych zespołach kont uzyskuje się dzięki powiązaniu jednostek z kontami księgowymi. Umożliwia to szczegółowe rozksięgowanie kosztów podczas dekretacji dokumentu przypisując mu Miejsce Powstawania Kosztu. Mechanizm jednostek kosztowo-przychodowych może w znaczny stopniu wpłynąć na zmniejszenie ilości kont księgowych.

Rozliczanie Kosztów

Zaksięgowane koszty mogą podlegać różnym rozliczeniom. Zarówno tworzenie definicji rozliczania, jak i samo rozliczenie wykonywane jest podobnie jak w sposób tradycyjny, przy użyciu arkusza. Arkusze tworzone są według raz zdefiniowanego wzorca. Przy każdym arkuszu istnieje możliwość modyfikacji wzorca. Każdy arkusz można rozbić na poszczególne “kroki”, co ułatwia kontrolę. Wykorzystanie mechanizmu podziału kosztów na jednostki, umożliwia rozliczanie i kalkulację kosztów z ograniczeniem ilości niezbędnych kont zespołu piątego. Możliwość zastosowania definiowalnych formuł w miejsce wpisywanych każdorazowo stałych kwot lub współczynników zwiększa automatyzację pracy.

Analiza Wyników

Na kartotece jednostki (miejsca powstawania kosztów i przychodów)  system umożliwia przeglądanie wszystkich transakcji kosztowych lub przychodowych, w których dana jednostka uczestniczyła. Drukuje zestawienie kosztów i przychodów z podziałem na ich miejsca powstawania za dowolny okres.

Rozbicie budżetowe dokumentów

W systemie zaimplementowano możliwość rozbicia jednego dokumentu na wiele paragrafów ( także rozdziałów). Podziału można dokonać podczas wprowadzania dokumentów, podczas wprowadzania zapłat, w dowolnym momencie w katalogu kontrahenta. Tak zdefiniowany podział jest interpretowany podczas dekretu zapłaty.

Dziennik, Księga Główna

Wszystkie wprowadzone transakcje do raportów, po sprawdzeniu ich przez Użytkownika są automatycznie przenoszone do Dziennika i Księgi Głównej. System umożliwia wydruki z podziałem na poddzienniki z dowolnego okresu lub z wybranych transakcji. Daje możliwość przeszukiwania Księgi Głównej wg zadanego kryterium.

Rejestry VAT

System umożliwia zdefiniowanie i prowadzenie dowolnej ilości rejestrów zakupów i sprzedaży VAT. Dekretowane dokumenty trafiają do rejestrów automatycznie w trakcie ich księgowania do zadeklarowanego miesiąca. Do czasu, gdy rejestr nie jest zamknięty można przenosić znajdujące się w nim dokumenty do innego rejestru lub zaliczyć je do innego miesiąca. Wydruki rejestrów VAT mogą być definiowane w każdej firmie indywidualnie.

Bilans, Rachunek Zysków i Strat, F-01 i inne

Program pozwala zdefiniować bilans i rachunek zysków i strat w dowolnym układzie. Wydruki te można otrzymać automatycznie bezpośrednio po zaksięgowaniu transakcji. Przy wykorzystaniu dostarczanego wraz z systemem Planu Kont zestawienia te można otrzymać w układzie porównawczym. W oparciu o Zakładowy Plan Kont system pozwala zdefiniować tak potrzebne zestawienia jak F-01 i inne. Zestawienia tworzy się podobnie jak w arkuszach kalkulacyjnych ustalając zawartość poszczególnych wierszy, kolumn bądź komórek arkusza. Analizowane wielkości można definiować w oparciu o pozycje bilansowe, konta lub grupy kont a także utworzone uprzednio formuły.

Deklaracje

System generuje deklaracje VAT, CIT i PIT oraz sprawozdania RB i tytuły wykonawcze w wersji przeznaczonej dla jednostek budżetowych. Wydruki deklaracji realizowane mogą być jako nadruk na oryginalnych formularzach bądź, z wykorzystaniem programu IPS, jako wydruk całej deklaracji na czystej kartce papieru. Wraz z systemem PROBIT możemy dostarczyć licencję na oprogramowanie IPS, w ramach której wszelkie aktualizacje można otrzymać za pośrednictwem internetu.

Przeksięgowania

System automatyzuje zmianę dla rozrachunku konta księgowego lub jednostki. Czasem jest to operacja dotycząca całego rozrachunku, innym razem jego części. W wersji budżetowej dochodzi do tego zmiana przypisania rozdziału lub paragrafu. Co więcej w rachunkowości budżetowej jest obowiązek zmiany paragrafu (choć nie zawsze przestrzegany) dla dokumentów nie rozliczonych w danym roku księgowym. Oprócz tego jednostki są zobowiązane na różne konta księgować dokumenty będące na różnym etapie windykacji (skierowane do sądu, w trakcie, wyrok sądowy, komornik). Użytkownik określa jakiego kontrahenta i jaki dokument chce przeksięgować, jaką kwotę, pod jaką datą. Następnie dla wybranego dokumentu określa : nowego kontrahenta, nowy numer dokumentu, nowy typ dokumentu, nowy paragraf, nowy rozdział, nową jednostkę kalkulacyjną, jaką kwotę, jaki termin płatności. Istnieje możliwość, że jeden dokument użytkownik rozdzieli na kilka. W systemie PROBIT istnieje opcja przeksięgowania dokumentów. Opcja opisywana różni się od niej o możliwość zmiany rozdziału, paragrafu (bo te wielkości nie istnieją ), jednostki, terminu płatności; jak również możliwością przeksięgowania jednego dokumentu na kilka "potomnych". W systemie PROBIT nie było możliwości przeksięgowania dokumentów osobowych. Opcja przeksięgowania dokumentów została stworzona w ramach projektu budżetowego, ale jej przydatność nie jest ograniczona tyko dla jednostek budżetowych. Potrzeba korzystania z takiej opcji rośnie wraz z koniecznością bardziej szczegółowych księgowań.

Praca w czasie rzeczywistym

System znajduje szerokie zastosowanie w firmach wielodziałowych, jednostkach budżetowych posiadających terenowe przedstawicielstwa, spółdzielniach mieszkaniowych oraz zakładach komunalnych posiadających administracje poza siedzibą główną. Przy wykorzystaniu wersji terminalowej oddziały mogą pracować na danych zgromadzonych w jednym miejscu w centrali. Scentralizowana architektura terminalowa zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa danych oraz efektywną pracę w sieci rozległej poprzez minimalizację ruchu sieciowego z uwagi na fakt, że obsługa danych odbywa się tylko na serwerze zaś ich prezentacja na stacjach roboczych. Zestawienia prezentujące sytuację firmy wielooddziałowej można uzyskać bez dodatkowych operacji po zaksięgowaniu dokumentów.