• Zapraszamy na cykl Regionalnych Spotkań Zarządców Nieruchomości!

 • Jednolity Plik Kontrolny - oprogramowanie Probit przygotuje JPK

 • Zapraszamy na bezpłatne prezentacje oprogramowania PROBIT

 • 25 lat na rynku twórców oprogramowania

Nowe wersje oprogramowania PROBIT

Miło nam poinformować, że od grudnia 2018 roku dostępne będą w dystrybucji nowe wersje naszego oprogramowania.

Obejmują one moduły:

jPROBIT Finanse - Księgowość wersja 12.xx

jPROBIT Płace - Kadry wersja 12.xx

jPROBIT Majątek Trwały wersja 12.xx

Win Pro SM i ZN Czynsze wersja 14.xx

Win Pro SM i ZN Media wersja 14.xx

Win Pro SM i ZN Administrator wersja 14.xx

Win Pro SM i ZN Wkłady wersja 14.xx

 

W celu ustalenia indywidualnej wyceny upgrade systemu Probit w Państwa firmie prosimy o kontakt.

Do dnia 31.12.2018r. udzielamy zimowych rabatów na zakup nowych wersji.

Dział Obsługi Klienta – telefon 71/341 73 70  i Poznań -   61/865 95 31

lub e mail:   probit@probit.com.pl

 

Poniżej przedstawiamy informację o zmianach prawnych, których wejście w życie zaplanowane jest na rok 2019

i dotyczą modułów Płacowo - Kadrowego i Finansowo - Księgowego.

 

ELEKTRONICZNE AKTA OSOBOWE ORAZ SKRÓCENIE OKRESU PRZECHOWYWANIA AKT PRACOWNICZYCH

 • Najważniejszą zmianą w kodeksie pracy jest ta, która przewiduje, że akta pracownicze od 2019 roku będą mogły być przechowywane  w formie elektronicznej. Pracodawca będzie mógł zdecydować o formie prowadzenia dokumentacji. Decydując się na zmianę z papierowych na elektroniczne zajdzie konieczność sporządzenie odwzorowania cyfrowego i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym czy pieczęcią elektroniczną.
 • Zmiana, która wchodzi w życie 01.01.2019r. ma na celu skrócenie okresu przechowywania dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika z 50 do 10 lat. Umożliwi także pracodawcy prowadzenie i przechowywanie dokumentacji
  w postaci elektronicznej. Dotyczy to osób zatrudnionych od dnia 01.01.2019r.
 • W przypadku osób zatrudnionych pomiędzy 31.12.1998r. a 01.01.2019r.  konieczne będzie przechowywanie akt pracowniczych przez 50 lat, chyba że pracodawca wystąpi
  z oświadczeniem (i złoży raport informacyjny), że będzie składał raporty informacyjne za wszystkich zatrudnionych pracowników i zleceniobiorców, a wtedy okres ten będzie skrócony do 10 lat.
 • Temat ten  wiąże się ze zmianą dokumentów ZUS: DRA, ZWUA, RMUA, a także z pojawieniem się kolejnych (zostaną także wprowadzone  nowe słowniki oraz reguły weryfikacji).  Oznacza to, że będzie nowa struktura eksportu do Programu Płatnik i zostanie on dostosowany do zmian w dokumentach ubezpieczeniowych.

 

E – ZWOLNIENIA LEKARSKIE

 • Od 1.12.2018r. lekarze wystawiają wyłącznie elektroniczne zwolnienia lekarskie.  Program jProbit Kadry - Płace daje możliwość importowania elektronicznych zaświadczeń lekarskich (e-ZLA) pobranych z Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE).

 

PRACOWNICZE PROGRAMY KAPITAŁOWE

 • PPK to program dobrowolnego i dodatkowego oszczędzania z możliwością gromadzenia długoterminowych oszczędności, które wypłacane będą po zakończeniu aktywności zawodowej, co wiąże się z modyfikacją programu w zakresie nowych składników oraz stron kadrowych.
 • Harmonogram przystąpienia firm zatrudniających do PPK:

  - od 20 do 49 osób – od 1 lipca 2020

  -  pozostali - od 1 stycznia 2021

     - powyżej 250 osób  - od 1 lipca 2019

     - od 50 do 249 osób – od 1 stycznia 2020

POTRĄCENIA Z UMOWY ZLECENIA

 • przewidziano modyfikację regulacji dotyczących ochrony wynagrodzenia zleceniobiorców przed potrąceniami komorniczymi. Zgodnie z nimi, do wynagrodzeń zleceniobiorców będących dłużnikami należy wprost stosować przepisy Kodeksu pracy o granicy potrącenia
  i kwocie wolnej od potrąceń.

 

ZMIANA USTAWY O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

 • ustawa zakłada ograniczenie kosztów związanych z poborem podatku dochodowego od osób fizycznych poprzez wsparcie podatników PIT w składaniu zeznań podatkowych oraz sporządzania zeznań podatkowych PIT przez administrację w oparciu o dane będące
  w posiadaniu odpowiedzialnych urzędów.
 • Sprawozdania PIT należy wysłać elektronicznie do 31.01.2019r.                                                                                                                                                                                                

Zmiany prawne i ich realizacja w module jProbit Finanse - Księgowość 12.xx

 

 ELEKTRONICZNE SPRAWOZDANIA

 • Obowiązek sporządzania rocznych sprawozdań wyłącznie w formie elektronicznej pojawił się 1.10.2018r. Konieczne będzie  podpisywanie sprawozdań kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub zaufanym profilem ePUAP. Nie będzie już obowiązku równoczesnego przesyłania sprawozdań do urzędów skarbowych, ponieważ zrobi to KRS. Dane ze sprawozdań trafią w ten sposób do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych. Zestawienia będą przygotowane w opcji sprawozdania (wzorce bilansu, rachunku zysków, przepływów (cash flow)) oraz w opcji zmian w kapitale i będą miały postać elektroniczną XML.
 • W zależności od formy prowadzenia działalności, będą dwa sposoby wysyłania plików. Podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców będą miały odrębny sposób wysyłki, przez KRS, natomiast osoby i podmioty, które nie figurują w KRS przesyłają je elektronicznie do szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

 

ELEKTRONICZNE FAKTURY W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

 • Od 18.04.2019r. zamawiający muszą być gotowi na przyjęcie faktury elektronicznej
  o określonej przepisami strukturze. Faktury elektroniczne dla zamówień publicznych będą miały odpowiedni format.